Homeงานบริการจัดทำใบอนุญาต

งานบริการจัดทำใบอนุญาต

บริษัทฯ รับบริการจัดทำใบอนุญาต สั่งเข้ามา นําเข้ามาและ มีซึ่งยุทธภัณฑ์ ตามพระราชบญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พุทธศักราช 2530 ของกระทรวงกลาโหม

ข้อบังคับ และรายละเอียดการขอนุญาต

 

      บริการจัดทำใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์, ใบอนุญาตสั่งนำเข้ามาซึ่งยุทธภัณฑ์, ตามใบอนุญาตส่งออกซึ่งยุทธภัณฑ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530