Homeบทความ

บทความ

บทความน่ารู้

      เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 กฎกระทรวง การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต สั่งเข้ามา นําเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐

      บริการจัดทำใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์, ใบอนุญาตสั่งนำเข้ามาซึ่งยุทธภัณฑ์, ตามใบอนุญาตส่งออกซึ่งยุทธภัณฑ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530